Superintendent des Kirchenbezirkes Berlin - Brandenburg  der  Selbständigen  Ev. - Luth. KircheSup. Roger Zieger  *  Mobil:   0170 / 213 03 76  *  E-Mail: Superintendent-BB@selk.de
Nasza wiara W co wierzą staroluteranie? Jaka jest ich nauka i wiara? Swoją wiarę opierają, jak inni luteranie na jedynym źródle wiary i nauki chrześcijańskiej , którym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z jego kanonicznymi księgami napisanymi przez świętych mężów Bożych natchnionych Duchem Świętym (inspiracja werbalna – każde słowo natchnione). Wykładnikiem tej wiary są księgi symboliczne (wyznaniowe) zawarte w Księdze Konkordii (Liber Concordiae) z roku 1580, którą także nasze Kościoły uważają za „norma normata”. Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza stanowi centrum życia religijnego luteranizmu, przez ks. dr. Marcina Lutra i księgi symboliczne luteranizmu nazywane także „mszą świętą”, jednak bez charakteru powtórzenia bezkrwawej ofiary Chrystusa, lecz jej uobecnienie i dziękczynienie za niepowtarzalną ofiarę Chrystusa na krzyżu Golgoty (Eucharystia). Chrzest święty jest sakramentem koniecznym do zbawienia i udzielamy go zarówno niemowlętom, dzieciom wierzących rodziców, jak również dorosłym nieochrzczonym w dzieciństwie. Spowiedź praktykowana jest jako „spowiedź powszechna” przed ołtarzem, jak również jako „spowiedź prywatna”, indywidualna lub osobista. Ordynowany duchowny (ksiądz lub biskup) kończy spowiedź udzieleniem absolucji, czyli rozgrzeszenia w imieniu i z rozkazu samego Jezusa Chrystusa. SELK tak jak wszyscy chrześcijanie wierzy w Trójjedynego Boga z Jego jednością jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy, że wszyscy ludzi odeszli od Boga przez grzech i nikt sam z siebie i o własnych l siłach nie może się wyrwać z tego stanu. To uczynił za nas i dla nas na krzyżu Golgoty Syn Boży Jezus Chrystus, który wszystkich pragnących zbawienia zaprasza do siebie. Kto w Niego uwierzy ma życie wieczne i zbawienie. Dlatego nikogo nie głosimy w świątyniach, jak tylko Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który jest jedyną drogą do zbawienia, jedynym Orędownikiem i Zbawicielem. Kościół Staroluterański [SELK] nie utrzymuje wspólnoty ołtarza i ambony (interkomunii i intercelebracji) z tymi Kościołami, które inaczej nauczają i wykładają swą wiarę niż to jest zawarte w Biblii i księgach symbolicznych luteranizmu (np. liberalnie). Liberalizm protestancki niektórych Kościołów jest przeszkodą w utrzymaniu tej jedności wiary i nauki. SELK jest Kościołem otwartym „dla wszystkich, ale nie dla wszystkiego”. Nabożeństwo ewangelickie-luterański i Berlin Msza ewangelickie-luterański Tekstewangelickie-luterański - Tekst (polski). Tekst: Jan Gross (2008) - wydany: www.selk.de

Selbständige Evangelisch - Lutherische Kirche

Kirchenbezirk Berlin-Brandenburg